ავტომატური გადახდების სერვისი

თქვენ ეცნობით ინფორმაციას ვებ-გვერდის online.tbcinsurance.ge-ს საშუალებით სადაზღვევო პოლისზე ავტომატური გადახდის სისტემის გააქტიურების შესახებ. ავტომატური გადახდის სისტემაზე მიერთებით თქვენ შესაძლებლობა გეძლევათ, თქვენს მიერ მითითებული საბარათე ანგარიშიდან ავტომატურ შეჟიმში მოხდეს პოლისით გათვალისწინებული პერიოდულობით შესაბამისი თანხის გადახდა/ჩამოჭრა და სადაზღვევო კომპანიის ანგარიშზე გადარიცხვა.

სადაზღვევო პოლისზე ავტომატური სერვისის გააქტიურება შესაძლებელია როგორც online.tbcinsurance.ge-ს საიტზე დაზღვევის შეძენის დროს, ასევე სხვა არხის საშუალებით უკვე გაფორმებულ სადაზღვევო პოლისზე.

თიბისი დაზღვევის ვებ-გვერდის მეშვეობით ავტომატური გადახდების სერვისის გააქტიურების შემთხვევაში სერვისი ირთვება შემდეგი პირობებით:

  • ავტომატური გადახდების სერვისის საშუალებით სადაზღვევო პრემიის გადარიცხვა და მისი მიღება სს „თიბისი დაზღვევის“ ანგარიშზე წარმოებს სადაზღვევო პოლისის მოქმედების პერიოდში პოლისით გათვალისწინებული გადახდის გრაფიკის შესაბამისად;
  • საბარათე ანგარიშიდან ავტომატური გადახდის სერვისის საშუალებით გადარიცხვის განსახორციელებლად აუცილებელია დამზღვევმა უზრუნველყოს ანგარიშზე შესაბამისი ოდენობის თანხის არსებობა და ამავდროულად საბარათე ანგარიში და ბარათი უნდა იყოს აქტიური;
  • ავტომატური გადახდის სერვისის საშუალებით გადარიცხვები შესრულდება საბარათე ანგარიშზე გადასარიცხი თანხის სრულად არსებობის შემთხვევაში (ავტომატური გადარიცხვა ნაწილობრივი თანხით არ განხორციელდება);
  • იმ შემთხვევაში თუ საბარათე ანგარიშზე არ არის საკმარისი ოდენობის თანხა, სისტემა ყოველ მეორე დღეს შეამოწმებს ბარათზე თანხის არსებობას და თანხის არსებობის შემთხვევაში ჩამოაჭრის თანხას.
  • უცხოურ ვალუტაში დაფიქსირებული პრემიის გადახდა მოხდება ლარში, გადახდის დღეს ეროვნული ბანკის მიერ დადგენილი გაცვლითი კურსით;
  • ავტომატური გადახდების სერვისი უქმდება პოლისის გაუქმების ან პოლისის დავალიანების სრულად დაფარვის შემთხვევაში.

ავტომატური გადახდის სისტემის გამორთვა

თუ თქვენ აღარ გსურთ სადაზღვევო პოლისზე ავტომატური გადახდის სერვისი იყოს აქტიური, გთხოვთ ჩვენს ელ-ფოსტაზე info@tbcinsurance.ge მოგვწერით ამის შესახებ და მიუთითოთ შესაბამისი პოლისის ნომერი, თქვენი ანუ დამზღვევის პირადი ნომერი და ტელეფონის ნომერი . მოთხოვნის დაფიქსირებიდან 3 (სამი) სამუშაო დღის ვადაში, მოხდება ავტომატური გადახდის სისტემის დეაქტივაცია, რაც იმას გულისხმობს, რომ სადაზღვევო პრემიის გადახდები აღარ მოხდება ავტომატურ რეჟიმში და მათი გადახდა უნდა უზრუნველყოთ პირადად, პოლისით გათვალისწინებული გრაფიკის შესაბამისად.